ALGEMENE VERKOOPS –EN LEVERINGSVOORWAARDEN

  1. De handelsrelatie tussen de koper en de verkoper geschiedt onder de hierna volgende voorwaarden. Deze hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper.
  2. De verkoper, FirstClass BV, met zetel te B-8790 Waregem, Marcel Windelstraat 35, met ondernemingsnummer 0744.470.545, drijft handel onder de naam COTTAGE.
  3. De offertes van de verkoper blijven 15 dagen geldig.
  4. Facturen zijn betaalbaar uiterlijk binnen de 8 dagen na defactuurdatum.
  5. Bij het uitblijven van betaling van de factuur binnen de 8 dagen na de factuurdatum zijn – zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling – verwijlintresten verschuldigd a rato van 8 % per jaar, verhoogd met een vergoeding ten titel van conventioneel en forfaitair bepaalde schadeloosstelling verschuldigd ten belope van 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,-. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Betalingen aan tussenpersonen zijn slechts bevrijdend voor zover ze aan de verkoper worden overgemaakt.
  6. Betwistingen van facturen kunnen enkel aangetekend en gemotiveerd binnen de 5 werkdagen na datum van uitschrijving ervan.
  7. De aanvraag tot concordaat (hetzij minnelijk. hetzij gerechtelijk), staking van betaling – zelfs met officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde goederen onmiddellijk opeisbaar zijn.
  8. De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Het Belgische recht en de Nederlandse taal is van toepassing. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen vervat in het Weense Koopverdrag van 11 april 1980 inzake internationale koop niet van toepassing zijn op hun huidige en toekomstige relaties. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper, tenzij de eiser de overeenkomstig artikel 624 Ger. Wb. bevoegde rechtbanken vereist.